WMO Uitzendbureau B.V.
Voor onafhankelijk advies.


De datum van 01-01-2015 ligt achter ons en het wordt elke dag duidelijker wat de gevolgen zijn van de invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de participatiewet. De invoering brengt nieuwe kansen en inzichten maar ook veranderingen die van het ene op het andere moment diep kunnen ingrijpen in het alledaagse van betrokken partijen.

Ouders en verzorgers, gemeenten, zorgkantoren, UWV, wijkcentra en clienten komen elkaar in een nieuwe setting en met nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden tegen. Regie en initiatiefneming zoeken nieuw onderdak.

Overal waar veranderingen (te) snel gaan staat het onderlinge vertrouwen en de bereidheid naar elkaar te luisteren onder grote druk. Een voedingsbodem voor meningsverschillen, verstoorde relaties en conflicten. Een onafhankelijke advies kan partijen bewegen opnieuw naar elkaar te luisteren en te blijven zoeken naar een gezamelijk gedragen oplossing. Een oplossing die recht doet aan de mogelijkheden van de betrokken client in de nieuwe realiteit van WMO en Participatiewet.

   Stel niet het meningsverschil centraal maar een gezamelijke oplossing en haal daarvoor de kennis in huis.

Het WMO Uitzendbureau kan voor u de aangewezen partij zijn om dit onafhankelijke advies vorm te geven. Een advies dat uitgaat van het vermogen en de competenties van de client en het vermogen van zijn of haar netwerk. De instrumenten en beoordelingen die daarbij ingezet en gebruikt worden zijn een Melba capaciteiten / eisenprofiel mogelijk aangevuld met een Netwerkmatrix.

Deze instrumenten kunnen apart of gezamelijk ingezet worden. Dit wordt bepaald door de aard en de diepte van het verschil in inzicht tussen partijen en de onderzoeksvraag. Het advies wordt uitgebracht in de vorm van rapportage en toegankelijke overzichten. 

Op weg naar werk:

Als de client samen met ons de instrumenten en het advies inzet om zijn eigen Portfolio samen te stellen en te schrijven werkt dit verhelderend en produktief.  Dit leerproces geeft inzicht in het eigen vermogen, het vermogen van het netwerk en de effecten van zijn of haar gedrag op de omgeving. Bewustwording is de sleutel naar gedragsverandering. Nieuwe bronnen worden gemotiveerd aangeboord. Eigen vermogen en vreemd vermogen (netwerk) worden verder vergroot.

Als de client naar werk zoekt is het sluitstuk van het hele proces een eigenhandig opgesteld CV. Een CV dat de werkgever inzicht geeft in het vermogen van de client maar waarin de client ook aangeeft waar hij niet aan kan voldoen of waar hij / zij moeite mee heeft. Een goede match tussen mens en werkplek is het doel. Onderdeel van het CV is een persoonlijke presentatie van de client die hij / zij tijdens een sollicitatiegesprek leert geven. 

Het WMO Uitzendbureau heeft het noorden van Nederland als werkgebied met Leeuwarden als uitvalsbasis.